bitter


苦+囧


ㄎㄨˇ

ku

艱辛、難受、愁悶的;bitter

例句:要過苦日子了…ㄐㄩㄥˇ

jiŏng

光明、明亮的(古);臉部表情異常緊縮暫時即性症候群(今);Orz

例句:我囧了!補充:囧的演化史


Categories:

Leave a Reply